ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ โรงเรียนวังวิเศษ พ.ศ.2547
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,13:44  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนแข่งขันสภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ พ.ศ.2552
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,13:43  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2554
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,13:42  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,13:40  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : Ms.Em-orn Kulbul
ตำแหน่ง : Upper Secondary Evaluator
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,15:04  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางวงษ์สุดา จิตรไม่ตรีเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,16:01  อ่าน 387 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,15:59  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาเรื่องการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจที่สร้างจากเอกสารและสื่อจริงในชีวิตประจำวันร่วมกับวิธีสอนอ่านตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : Ms.Kanjana Khuncharoen
ตำแหน่ง : Upper Secondary Evaluator
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,15:57  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,15:54  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..