ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี 2555 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:43  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2554 ครูดีเด่นของ สพม.13
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:42  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2553 ครูผู้สอนระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ สพท.ชุมพร เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:41  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและส่งเสริมการคิดวิชาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2561,19:48  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2559 ผ่านการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดย มหาวิทยาลัย Otago(English for Teachers)
ชื่ออาจารย์ : นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2561,19:37  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2555 ครูพี่เลี้ยงผู้นำการเปลี่ยนแปลงสาขาคณิตศาสตร์ (สสวท.)
ชื่ออาจารย์ : นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2561,19:33  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : Ms.Em-orn Kulbul
ตำแหน่ง : Upper Secondary Evaluator
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,15:04  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางวงษ์สุดา จิตรไม่ตรีเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,16:01  อ่าน 603 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,15:59  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาเรื่องการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจที่สร้างจากเอกสารและสื่อจริงในชีวิตประจำวันร่วมกับวิธีสอนอ่านตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : Ms.Kanjana Khuncharoen
ตำแหน่ง : Upper Secondary Evaluator
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,15:57  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..