ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : Ms.Em-orn Kulbul
ตำแหน่ง : Upper Secondary Evaluator
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,15:04  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางวงษ์สุดา จิตรไม่ตรีเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,16:01  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,15:59  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาเรื่องการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจที่สร้างจากเอกสารและสื่อจริงในชีวิตประจำวันร่วมกับวิธีสอนอ่านตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : Ms.Kanjana Khuncharoen
ตำแหน่ง : Upper Secondary Evaluator
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,15:57  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,15:54  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..