ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ แคนยุกต์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0898711188
ชื่อ-นามสกุล : นายกระจ่าง รอดความทุกข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0835060598
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0889959154
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ วัฒนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0898723192
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร คงฉาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0816764288
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย มานะสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0817977765
ชื่อ-นามสกุล : ท่านเจ้าคุณพระประสิทธิโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0813964269
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรรณ วังกุลางกูร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนาในพื้นที่
เบอร์โทร : 0818931305
ชื่อ-นามสกุล : นายชลัต สุรินทร์รัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0822639195
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวัฒน์ ลีสุรวณิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0895949996
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรนอง กิ้มเฉี้ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0835926906
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตน์กร กุลบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0896485466
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสีห์ โล่สถาพรพิิพิธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0818941231
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวณี อึ่งวรากร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร :