ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรายุทธ พิชัยรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุทิศ สุวรรณคีรี

นายสุวิทย์ พนังศรี

นานยชลิต ถาวรารักษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายมูฮัมหมัด อุมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู