กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสายไหม หว่างสกุล

นางฉันทนา ศรมณี

นายวรวิทย์ จันทร์ฝาก

นายวีระพงษ์ ชาตรีกุล

นางสาวอรอนงค์ ทองเจิม

นางสาวกันยาพร โคจรตระกุล