ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพา ชูเนตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายไหม หว่างสกุล

นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดง

นางฉันทนา ศรมณี

นายปณัฐชา ทองเสน่ห์

นางสาวณัฐวดี จิตรว่องไว

นายณัฐพล ยอดโมรา