ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายไหม หว่างสกุล

นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดง

นางฉันทนา ศรมณี

นายวรวิทย์ จันทร์ฝาก

นายวีระพงษ์ ชาตรีกุล

นางสาวอรอนงค์ ทองเจิม

นางสาวณัฐวดี จิตรว่องไว