ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพา ชูเนตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจินดา ทองอ่อน

นางสายไหม หว่างสกุล

นางศิรีรัตน์ คงช่วย

นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดง

นางฉันทนา ศรมณี

นายปณัฐชา ทองเสน่ห์

นางสาวณัฐวดี จิตรว่องไว

นายณัฐพล ยอดโมรา