ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพา ชูเนตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจินดา ทองอ่อน

นางสายไหม หว่างสกุล

นายสนอง ตูลเพ็ง

นางศิรีรัตน์ คงช่วย