กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอรรถพล ขันแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น

นายวิชัย ขันตี

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์

นางจุฬาพร แก้วเซ่ง

นางกิดาการ บุณยนิธิโชติ

นางสาวสุภัค ประเสริฐ

นางพนัสสา ปลอดภัย

นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0803990069
อีเมล์ : num_nachamon@hotmail.com

นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

นางสาวนาถรภี ชูอ่อน

นางสาวรุ่งดาว อ้นชุม

นางสาวรัชดาภรณ์ สามพรม

นางมิ่งขวัญ ขาวดี

นายเอนก ถนอมผล

นางสุวิมล ถนอมผล

นายกฤตกร สภาสันติกุล