ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนิวัฒน์ เอียดชะตา

นายวิชัย ขันตี

นางตรีชฎา ถาวรมาศ

นางสาวสุภัค ประเสริฐ

นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์

นางกิดาการ บุณยนิธิโชติ

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

นางพนัสสา ปลอดภัย

นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

นางสาวนาถรภี ชูอ่อน

นายอดิเทพ ปรีดาศักดิ์

นายอรรถพล ขันแก้ว

นางจุฬาพร แก้วเซ่ง

นางสาวรุ่งดาว อ้นชุม