ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิชัย ขันตี

นางตรีชฎา ถาวรมาศ

นางสาวสุภัค ประเสริฐ

นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์

นางกิดาการ บุณยนิธิโชติ

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

นางพนัสสา ปลอดภัย

นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

นางสาวนาถรภี ชูอ่อน

นายอรรถพล ขันแก้ว

นางจุฬาพร แก้วเซ่ง

นางสาวรุ่งดาว อ้นชุม