ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิชัย ขันตี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางตรีชฎา ถาวรมาศ

นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น

นางสาวสุภัค ประเสริฐ

นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์

นางกิดาการ บุณยนิธิโชติ

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

นางพนัสสา ปลอดภัย

นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

นายนิวัฒน์ เอียดชะตา

นางสาวนาถรภี ชูอ่อน

นายอดิเทพ ปรีดาศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอรรถพล ขันแก้ว