ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ ปลอดภัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางมณฑา จริงจิตร

นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม

นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์

นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

นางกานดา ก้าวสัมพันธ์

นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์

นางสาวเสาวณี ทองเกิด

นางปาจรีย์ ชัยเพชร

นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์
ครู คศ.1