ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ครู คศ.2

นายสมศักดิ์ ปลอดภัย

นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์

นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

นางกานดา ก้าวสัมพันธ์

นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวเสาวณี ทองเกิด

นางปาจรีย์ ชัยเพชร