ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ครู คศ.2

นายสมศักดิ์ ปลอดภัย

นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางมณฑา จริงจิตร

นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์

นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

นางกานดา ก้าวสัมพันธ์

นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวเสาวณี ทองเกิด

นางปาจรีย์ ชัยเพชร