ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ ปลอดภัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางมณฑา จริงจิตร

นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ครู คศ.2

นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์

นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์

นางกานดา ก้าวสัมพันธ์

นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวเสาวณี ทองเกิด

นางปาจรีย์ ชัยเพชร

นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5