ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมโชค สิกขาจารย์

นางประพิมพ์ ตั้งคำ

นางขวัญชนก จริงจิตร
ครู คศ.3

นางสิริลักษณ์ หลงขาว