กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมโชค สิกขาจารย์

นางขวัญชนก จริงจิตร

นางสิริลักขณ์ หลงขาว
เบอร์โทร : 0831732205

นายรัตนพันธ์ เจนวานิช

นางสาวรวิภา สังฆ์รักษ์