กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมโชค สิกขาจารย์

นางขวัญชนก จริงจิตร

นางสิริลักขณ์ หลงขาว

นายรัตนพันธ์ เจนวานิช

นางพนัดดา ชินรินทร์