ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนวันเปิดภาคเรียนและกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 677) 29 เม.ย. 64
คว้าแชมป์ การประกวด 2021 GLOBE International Virtual Science Symposium (IVSS 2021) (อ่าน 176) 28 เม.ย. 64
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.6 (อ่าน 223) 28 เม.ย. 64
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.3 (อ่าน 285) 27 เม.ย. 64
ปฏิทินงานทะเบียนและวัดผล ตรังวันที่ 15 มีนาคม – 2 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 932) 30 มี.ค. 64
กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา KOSEN (อ่าน 260) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 172) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมนำเสนอโครงงาน ครั้งที่ 9 นักเรียนระดับชั้นมัธญมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 197) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 292) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมฟังคำบรรยายพิเศษสาขาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (อ่าน 152) 22 มี.ค. 64
มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (อ่าน 105) 15 มี.ค. 64
จัดอบรมเรื่อง"เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจ้ดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-GP)" (อ่าน 77) 15 มี.ค. 64
กิจกรรมฟังคำบรรยายสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 88) 15 มี.ค. 64
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่ 8 (อ่าน 104) 15 มี.ค. 64
จากใจพี่ ห่วงใยน้อง สัญจรสร้างสุขยุค Covid-19 (อ่าน 69) 15 มี.ค. 64
การรับ-ส่ง และเยี่ยมนักเรียน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) (อ่าน 460) 25 ม.ค. 64
ประกาศ งดรับและเยี่ยมนักเรียน ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2564 ตามมาตรการป้องกันและควบคุม (อ่าน 255) 18 ม.ค. 64
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (อ่าน 571) 03 ม.ค. 64
การรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 554) 18 ธ.ค. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 409) 17 ธ.ค. 63
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 260) 08 ธ.ค. 63
STEM LEADERSHIP PROGRAM (อ่าน 233) 27 พ.ย. 63
"10ปีการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์" (อ่าน 243) 27 พ.ย. 63
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 277) 16 พ.ย. 63
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ (อ่าน 157) 16 พ.ย. 63
แนะแนวการศึกษาต่อ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (อ่าน 184) 16 พ.ย. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียรมความพร้อมการเป็นวิทยากร (อ่าน 159) 16 พ.ย. 63
วันปิยมหาราช (อ่าน 221) 24 ต.ค. 63
กิจกรรมส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์ (อ่าน 232) 24 ต.ค. 63
การรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพัก ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 272) 21 ต.ค. 63
แนะแนวการศึกษาต่อ SIIT และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อ่าน 201) 19 ต.ค. 63
รางวัลนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ งาน ISSI 2020 (อ่าน 192) 17 ต.ค. 63
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 248) 17 ต.ค. 63
รางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 186) 12 ต.ค. 63
NIHONGO CARAVAN (อ่าน 154) 12 ต.ค. 63
เหรียญทองโครงงานในงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563 (อ่าน 168) 12 ต.ค. 63
โครงการยกผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 181) 07 ต.ค. 63
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 144) 05 ต.ค. 63
สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ"สร้างเสริม เติมฝัน สร้างสรรค์ เพื่อน้อง" ปีที่ 11 (อ่าน 138) 05 ต.ค. 63
อบรมด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (อ่าน 135) 05 ต.ค. 63