ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน 4th Korea International Youth Olympiad กรุงโซล เกาหลีใต้ (อ่าน 62) 15 ต.ค. 62
นำเสนอผลงาน 20 ปี GLOBE ประเทศไทย (อ่าน 44) 15 ต.ค. 62
งานประชุมวิชาการ การจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (อ่าน 143) 16 ก.ย. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าแข่งขันภาษไทยเพชรยอดมงกุฎ (อ่าน 159) 16 ก.ย. 62
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (อ่าน 254) 04 ก.ย. 62
กิจกรรมตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (อ่าน 237) 29 ส.ค. 62
การแข่งขันมหกรรมงานวิจัย RUTS Research Expo 2019 (อ่าน 200) 29 ส.ค. 62
กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี (อ่าน 202) 29 ส.ค. 62
กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (อ่าน 94) 29 ส.ค. 62
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งแข่งขันรายการเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 110) 28 ส.ค. 62
การอบมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 77) 28 ส.ค. 62
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรุ่นอายุ 18 ปีชาย "คอซิมบี้เกมส์ (อ่าน 99) 19 ส.ค. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งกัน"คอซิมบี้เกมส์" (อ่าน 80) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมเปิดบ้านจุฬาภรณ์ (อ่าน 98) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 86) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๖๒ (อ่าน 80) 12 ส.ค. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน (อ่าน 120) 07 ส.ค. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "คอซิมบี้เกมส์" (อ่าน 97) 07 ส.ค. 62
กิจกรรมแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 76) 07 ส.ค. 62
กิจกรรมบรรยายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโนโลยี (อ่าน 78) 07 ส.ค. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคลังเครื่องมือวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง(Literacy) (อ่าน 65) 07 ส.ค. 62
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 89) 31 ก.ค. 62
The 23rd GLOBE Annual Meeting, Detroit, Michigan USA (อ่าน 71) 31 ก.ค. 62
กิจกรรมวันต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 199) 28 มิ.ย. 62
ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ STEM Project Fair 2019 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (อ่าน 186) 24 มิ.ย. 62
ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร CEFR และ CB-TEP (อ่าน 219) 24 มิ.ย. 62
The 3rd Science Math Technology and Innovation Symposuim 2019 (อ่าน 250) 10 มิ.ย. 62
รางวัลความประพฤติดี จากสมาคมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (อ่าน 242) 30 พ.ค. 62
ขอเชิญประชุมผู้กครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 303) 27 พ.ค. 62
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปีกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2562 (อ่าน 231) 23 พ.ค. 62
สสวท.อบรมสะเต็มครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 212) 16 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 247) 16 พ.ค. 62
ค่ายพุทธบุตร (อ่าน 199) 15 พ.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ (อ่าน 155) 14 พ.ค. 62
การแข่งชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2562 (อ่าน 375) 12 เม.ย. 62
การแข่งขันภูมิศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 2 ปี 2562 (อ่าน 334) 09 เม.ย. 62
ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 205) 09 เม.ย. 62
ยุวชนคนประชาธิปไตย (อ่าน 197) 04 เม.ย. 62
Globe Student Research Competition (GSRC) 2019 (อ่าน 216) 29 มี.ค. 62
ค่ายนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่นรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 391) 19 มี.ค. 62