ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 22) 06 ธ.ค. 62
กิจกรรมบรรยายพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (อ่าน 23) 04 ธ.ค. 62
Walking Street (อ่าน 13) 04 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 20) 04 ธ.ค. 62
การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) (อ่าน 28) 02 ธ.ค. 62
Bunka Sai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นครั้งที่ 11 (อ่าน 77) 26 พ.ย. 62
การแข่งกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 51) 26 พ.ย. 62
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ฝึกวิจัยไมโครพลาสติก (อ่าน 51) 26 พ.ย. 62
โครงการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020) (อ่าน 50) 26 พ.ย. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 93) 25 พ.ย. 62
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 56) 25 พ.ย. 62
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ"NBI Youth Club" รุ่นที่ 7 (อ่าน 38) 25 พ.ย. 62
คณะครูและนักเรียนหอพักร่วมกันทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน (อ่าน 89) 19 พ.ย. 62
เพชรยอดมงกุฏวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (อ่าน 116) 15 พ.ย. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา (อ่าน 115) 11 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากร (อ่าน 97) 11 พ.ย. 62
"Chulabhorn Challenge Cup2019" Japanese Language and Culture Contest (อ่าน 109) 11 พ.ย. 62
GLOBE Youth Camp (อ่าน 103) 11 พ.ย. 62
10th World Environment Education Congress (WEEC 2019) (อ่าน 71) 11 พ.ย. 62
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุรศิกดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร (อ่าน 177) 29 ต.ค. 62
รางวัล"ครูยิ่งคุณ" มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๒ (อ่าน 117) 29 ต.ค. 62
รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน 4th Korea International Youth Olympiad กรุงโซล เกาหลีใต้ (อ่าน 306) 15 ต.ค. 62
นำเสนอผลงาน 20 ปี GLOBE ประเทศไทย (อ่าน 262) 15 ต.ค. 62
งานประชุมวิชาการ การจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (อ่าน 311) 16 ก.ย. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าแข่งขันภาษไทยเพชรยอดมงกุฎ (อ่าน 340) 16 ก.ย. 62
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (อ่าน 373) 04 ก.ย. 62
กิจกรรมตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (อ่าน 332) 29 ส.ค. 62
การแข่งขันมหกรรมงานวิจัย RUTS Research Expo 2019 (อ่าน 256) 29 ส.ค. 62
กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี (อ่าน 256) 29 ส.ค. 62
กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (อ่าน 147) 29 ส.ค. 62
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งแข่งขันรายการเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 166) 28 ส.ค. 62
การอบมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 118) 28 ส.ค. 62
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรุ่นอายุ 18 ปีชาย "คอซิมบี้เกมส์ (อ่าน 134) 19 ส.ค. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งกัน"คอซิมบี้เกมส์" (อ่าน 112) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมเปิดบ้านจุฬาภรณ์ (อ่าน 136) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 130) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๖๒ (อ่าน 123) 12 ส.ค. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน (อ่าน 167) 07 ส.ค. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "คอซิมบี้เกมส์" (อ่าน 127) 07 ส.ค. 62
กิจกรรมแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 107) 07 ส.ค. 62