ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบบันทึกกรอบการสอนการวัดและประเมินผลและงานที่มอบหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 13.27 KB 171442
แบบฟอร์มให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.51 KB 171357
ข้อบ่งชี้การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.63 KB 171489
เอกสาร ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 171969
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 172777
คู่มือนักเรียน 172136
เอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 172181
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์และตัวอย่าง 171618
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 172573
รายงานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 171803
เอกสารงานบุคคลสำหรับนักเรียน
ใบมอบฉันทะ การรับ-ส่งนักเรียนออก-เข้าหอพักโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.13 KB 171304
แบบฟอร์มรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 171814
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.86 KB 171704
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.76 KB 171593
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 171766
ข้อปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย-ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.71 KB 172428
บันทึกขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.16 KB 171701
บันทึกข้อความขออนุญาตใว้ผมยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.32 KB 172916
บันทึกการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 171550
ขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 171535
เอกสารงานงบประมาณ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.12 KB 171380
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.23 KB 171379
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 171380
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 171388
แบบติดใบเสร็จ_แบบติดกากตั๋ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.44 KB 171391
สัญญาการยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.54 KB 171392
แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 171391
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 171502
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 171491
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 706 KB 171617
เอกสารงานบริหารทั่วไป
ฟอนต์เอกสารราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 171659
เอกสารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร
แบบฟอร์มรายงาน Work from home Word Document ขนาดไฟล์ 237 KB 171354
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.17 KB 171357
รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง ผู้สอน) 171410
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายบุคคล (สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่ง) Word Document ขนาดไฟล์ 17.18 KB 171380
แบบพัฒนาตนเอง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 171382
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัตงานของข้าราชการครู(สายงานการสอน) แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 171429
ใบเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.37 KB 171533
แบบฟอร์มขออนุญาตมาสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.93 KB 171685
แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.4 KB 171381
แบบฟอร์มทะเบียนประวัติบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 225 KB 171379
แบบฟอร์มใบลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 171395
แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 26.24 KB 171406
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 171397
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.72 KB 171570
บันทึกข้อความมอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 171449
โปรแกรม LTeacher 171635
ขอชี้แจงการลืมสแกนมา กลับ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 171495
รายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 171578
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 171483
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 171474
แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 14.02 KB 171568
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.97 KB 171405
สรุปผลการเยี่ยมหอพัก Word Document ขนาดไฟล์ 22.02 KB 171363
จภ.17 แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 171359
จภ.17 สรุปผลการสำรวจทักษาการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 171339
จภ.16/1 สรุปผลการประเมินพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 16.19 KB 171341
จภ.16 แบบประเมินพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 24.18 KB 171358
จภ.15/1 สรุปผลวัดโรงซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 171357
จภ.15 แบบวัดโรคซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 171353
จภ.14/3 รายงานนักเรียนจากการประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 19.86 KB 171347
จภ.14/2 สรุปผลการประเมินความเครียด ระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 15.85 KB 171330
จภ.14/1 สรุปผลการประเมินความเครียด ระดับห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.72 KB 171348
จภ.14 แบบประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 16.82 KB 171348
จภ.13 การช่วยเหลือ / ส่งต่อ (มีปัญหา) Word Document ขนาดไฟล์ 200.96 KB 171378
จภ.12 การป้องกันและการช่วยเหลือ (เสี่ยง) Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 171372
จภ.11 การส่งเสริมและพัฒนา(ปกติ) Word Document ขนาดไฟล์ 200.55 KB 171385
จภ.10 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หัวหน้าระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 38.8 KB 171344
จภ.9 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หัวหน้าระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 203.82 KB 171349
จภ.8 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 203.91 KB 171387
จภ.8 สรุปผลการประเมินความฉลามทางอารมณ์ (EQ) กลุ่มปกติ,กลุ่มไม่ปกติ Word Document ขนาดไฟล์ 20.6 KB 171391
จภ.7/1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 23.76 KB 171368
จภ.7 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 199.68 KB 171385
จภ.6 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน(หัวหน้าระดับ) Word Document ขนาดไฟล์ 199.75 KB 171352
จภ.5 ผลการคัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ(ทุกด้าน) Word Document ขนาดไฟล์ 27.2 KB 171397
จภ.5 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 203.25 KB 171415
จภ.4/1 แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 171391
จภ.4 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 206.06 KB 171408
จภ.3/1 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 21.64 KB 171403
จภ.3 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 199.75 KB 171430
จภ.2 (2/1)แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 203.75 KB 171411
จภ.1 ทะเบียนที่อยู่นักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 171407