ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
ข้อบ่งชี้การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.63 KB 10
เอกสาร ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 257
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 553
คู่มือนักเรียน 226
เอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 427
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์และตัวอย่าง 178
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 287
รายงานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 197
เอกสารงานบุคคลสำหรับนักเรียน
แบบฟอร์มรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 53
ใบมอบฉันทะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174 KB 47
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.86 KB 54
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.76 KB 54
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 144
ข้อปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย-ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.71 KB 156
บันทึกขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.16 KB 194
บันทึกข้อความขออนุญาตใว้ผมยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.32 KB 377
บันทึกการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 123
ขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 121
ใบมอบฉันทะ การรับ-ส่งนักเรียนออกเข้าหอพักโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.27 KB 247
เอกสารงานงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 63
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 92
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 706 KB 199
เอกสารงานบริหารทั่วไป
ฟอนต์เอกสารราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 143
เอกสารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 1
เอกสารรายงานประชุมผู้ปกครอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 228.11 KB 22
ขอนุญาตมาปฏิบัติราชการสาย Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 19
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.72 KB 48
บันทึกข้อความมอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 35
โปรแกรม LTeacher 90
ใบลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 43.07 KB 135
ขอชี้แจงการลืมสแกนมา กลับ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 115
รายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 119
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 95
บันทึกข้อความแบบฟอร์มขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 107
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 26.35 KB 106
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 92
แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 14.02 KB 105