ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
เอกสาร ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 169
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 372
คู่มือนักเรียน 153
เอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 322
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์และตัวอย่าง 134
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 212
รายงานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 138
เอกสารงานบุคคลสำหรับนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 83
ข้อปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย-ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.71 KB 110
บันทึกขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.85 KB 144
บันทึกข้อความขออนุญาตใว้ผมยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.95 KB 285
บันทึกการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.2 KB 86
ขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.92 KB 85
ใบมอบฉันทะ การรับ-ส่งนักเรียนออกเข้าหอพักโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.27 KB 190
เอกสารงานงบประมาณ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 16
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 706 KB 125
เอกสารงานบริหารทั่วไป
ฟอนต์เอกสารราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 93
เอกสารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร
โปรแกรม LTeacher 31
ใบลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.82 KB 86
ขอนุญาตมาสายและขอชี้แจงการลืมสแกน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.28 KB 77
รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 65
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.3 KB 59
บันทึกข้อความแบบฟอร์มขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.39 KB 68
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 26.35 KB 63
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.49 KB 58
แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.75 KB 65