ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบบันทึกกรอบการสอนการวัดและประเมินผลและงานที่มอบหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 13.27 KB 147
แบบฟอร์มให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.51 KB 80
ข้อบ่งชี้การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.63 KB 216
เอกสาร ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 673
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 1463
คู่มือนักเรียน 821
เอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 883
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์และตัวอย่าง 340
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 729
รายงานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 512
เอกสารงานบุคคลสำหรับนักเรียน
ใบมอบฉันทะ การรับ-ส่งนักเรียนออก-เข้าหอพักโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.13 KB 4
แบบฟอร์มรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 492
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.86 KB 416
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.76 KB 312
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 483
ข้อปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย-ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.71 KB 997
บันทึกขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.16 KB 426
บันทึกข้อความขออนุญาตใว้ผมยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.32 KB 1470
บันทึกการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 264
ขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 253
เอกสารงานงบประมาณ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.12 KB 106
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.23 KB 102
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 105
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 108
แบบติดใบเสร็จ_แบบติดกากตั๋ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.44 KB 119
สัญญาการยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.54 KB 115
แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 108
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 211
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 215
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 706 KB 337
เอกสารงานบริหารทั่วไป
ฟอนต์เอกสารราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 369
เอกสารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร
แบบฟอร์มรายงาน Work from home Word Document ขนาดไฟล์ 237 KB 77
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.17 KB 74
รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง ผู้สอน) 133
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายบุคคล (สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่ง) Word Document ขนาดไฟล์ 17.18 KB 106
แบบพัฒนาตนเอง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 99
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัตงานของข้าราชการครู(สายงานการสอน) แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 146
ใบเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.37 KB 183
แบบฟอร์มขออนุญาตมาสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.93 KB 168
แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.4 KB 106
แบบฟอร์มทะเบียนประวัติบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 225 KB 100
แบบฟอร์มใบลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 104
แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 26.24 KB 121
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 115
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.72 KB 277
บันทึกข้อความมอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 166
โปรแกรม LTeacher 354
ขอชี้แจงการลืมสแกนมา กลับ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 212
รายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 295
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 193
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 187
แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 14.02 KB 251
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.97 KB 112
สรุปผลการเยี่ยมหอพัก Word Document ขนาดไฟล์ 22.02 KB 88
จภ.17 แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 82
จภ.17 สรุปผลการสำรวจทักษาการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 64
จภ.16/1 สรุปผลการประเมินพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 16.19 KB 67
จภ.16 แบบประเมินพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 24.18 KB 80
จภ.15/1 สรุปผลวัดโรงซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 73
จภ.15 แบบวัดโรคซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 77
จภ.14/3 รายงานนักเรียนจากการประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 19.86 KB 67
จภ.14/2 สรุปผลการประเมินความเครียด ระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 15.85 KB 55
จภ.14/1 สรุปผลการประเมินความเครียด ระดับห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.72 KB 74
จภ.14 แบบประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 16.82 KB 72
จภ.13 การช่วยเหลือ / ส่งต่อ (มีปัญหา) Word Document ขนาดไฟล์ 200.96 KB 94
จภ.12 การป้องกันและการช่วยเหลือ (เสี่ยง) Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 83
จภ.11 การส่งเสริมและพัฒนา(ปกติ) Word Document ขนาดไฟล์ 200.55 KB 97
จภ.10 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หัวหน้าระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 38.8 KB 66
จภ.9 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หัวหน้าระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 203.82 KB 67
จภ.8 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 203.91 KB 97
จภ.8 สรุปผลการประเมินความฉลามทางอารมณ์ (EQ) กลุ่มปกติ,กลุ่มไม่ปกติ Word Document ขนาดไฟล์ 20.6 KB 106
จภ.7/1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 23.76 KB 91
จภ.7 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 199.68 KB 102
จภ.6 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน(หัวหน้าระดับ) Word Document ขนาดไฟล์ 199.75 KB 71
จภ.5 ผลการคัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ(ทุกด้าน) Word Document ขนาดไฟล์ 27.2 KB 108
จภ.5 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 203.25 KB 131
จภ.4/1 แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 106
จภ.4 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 206.06 KB 116
จภ.3/1 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 21.64 KB 130
จภ.3 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 199.75 KB 143
จภ.2 (2/1)แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 203.75 KB 132
จภ.1 ทะเบียนที่อยู่นักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 124