ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
เอกสาร ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 85
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 259
คู่มือนักเรียน 114
เอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 266
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์และตัวอย่าง 121
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 177
รายงานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 122
เอกสารงานบุคคลสำหรับนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 51
ข้อปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย-ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.71 KB 98
บันทึกขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.85 KB 126
บันทึกข้อความขออนุญาตใว้ผมยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.95 KB 208
บันทึกการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.2 KB 77
ขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.92 KB 78
ใบมอบฉันทะ การรับ-ส่งนักเรียนออกเข้าหอพักโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.27 KB 171
เอกสารงานงบประมาณ
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 706 KB 102
เอกสารงานบริหารทั่วไป
ฟอนต์เอกสารราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 90
เอกสารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร
โปรแกรม LTeacher 8
ใบลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.82 KB 79
ขอนุญาตมาสายและขอชี้แจงการลืมสแกน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.28 KB 69
รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 63
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.3 KB 56
บันทึกข้อความแบบฟอร์มขอไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.44 KB 59
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.03 KB 59
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.49 KB 54
แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.75 KB 53