ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 78
คู่มือนักเรียน 44
เอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 182
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์และตัวอย่าง 103
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 135
รายงานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 100
เอกสารงานบุคคลสำหรับนักเรียน
ข้อปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย-ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.71 KB 81
บันทึกขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.85 KB 102
บันทึกข้อความขออนุญาตใว้ผมยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.95 KB 125
บันทึกการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.2 KB 64
ขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.92 KB 62
ใบมอบฉันทะ การรับ-ส่งนักเรียนออกเข้าหอพักโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.27 KB 123
เอกสารงานงบประมาณ
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 706 KB 79
เอกสารงานบริหารทั่วไป
ฟอนต์เอกสารราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 76
เอกสารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร
ใบลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.82 KB 67
ขอนุญาตมาสายและขอชี้แจงการลืมสแกน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.28 KB 61
รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 50
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.3 KB 50
บันทึกข้อความแบบฟอร์มขอไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.44 KB 50
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.03 KB 51
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.49 KB 47
แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.75 KB 44