ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
ข้อบ่งชี้การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.63 KB 107
เอกสาร ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 433
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 1021
คู่มือนักเรียน 541
เอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 690
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์และตัวอย่าง 249
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 418
รายงานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 371
เอกสารงานบุคคลสำหรับนักเรียน
แบบฟอร์มรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 225
ใบมอบฉันทะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174 KB 130
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.86 KB 178
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.76 KB 128
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 323
ข้อปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย-ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.71 KB 368
บันทึกขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.16 KB 265
บันทึกข้อความขออนุญาตใว้ผมยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.32 KB 711
บันทึกการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 163
ขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 164
ใบมอบฉันทะ การรับ-ส่งนักเรียนออกเข้าหอพักโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.27 KB 306
เอกสารงานงบประมาณ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.12 KB 27
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.23 KB 29
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 30
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 27
แบบติดใบเสร็จ_แบบติดกากตั๋ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.44 KB 31
สัญญาการยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.54 KB 32
แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 35
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 115
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 133
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 706 KB 255
เอกสารงานบริหารทั่วไป
ฟอนต์เอกสารราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 211
เอกสารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร
รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง ผู้สอน) 31
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายบุคคล (สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่ง) Word Document ขนาดไฟล์ 17.18 KB 35
แบบพัฒนาตนเอง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 13
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัตงานของข้าราชการครู(สายงานการสอน) แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 46
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ 32
ใบเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.37 KB 12
แบบฟอร์มขออนุญาตมาสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.93 KB 9
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.37 KB 8
แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.4 KB 13
แบบฟอร์มทะเบียนประวัติบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 225 KB 33
แบบฟอร์มใบลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 25
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.98 KB 30
แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 26.24 KB 41
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 30
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.72 KB 113
บันทึกข้อความมอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 78
โปรแกรม LTeacher 146
ขอชี้แจงการลืมสแกนมา กลับ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 143
รายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 199
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 124
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 123
แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 14.02 KB 142
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 263.33 KB 27
รายงานผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.97 KB 28
สรุปผลการเยี่ยมหอพัก Word Document ขนาดไฟล์ 22.02 KB 9
จภ.17 แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 12
จภ.17 สรุปผลการสำรวจทักษาการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 7
จภ.16/1 สรุปผลการประเมินพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 16.19 KB 4
จภ.16 แบบประเมินพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 24.18 KB 9
จภ.15/1 สรุปผลวัดโรงซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 8
จภ.15 แบบวัดโรคซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 16.39 KB 7
จภ.14/3 รายงานนักเรียนจากการประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 19.86 KB 9
จภ.14/2 สรุปผลการประเมินความเครียด ระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 15.85 KB 3
จภ.14/1 สรุปผลการประเมินความเครียด ระดับห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.72 KB 7
จภ.14 แบบประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 16.82 KB 5
จภ.13 การช่วยเหลือ / ส่งต่อ (มีปัญหา) Word Document ขนาดไฟล์ 200.96 KB 19
จภ.12 การป้องกันและการช่วยเหลือ (เสี่ยง) Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 18
จภ.11 การส่งเสริมและพัฒนา(ปกติ) Word Document ขนาดไฟล์ 200.55 KB 22
จภ.10 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หัวหน้าระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 38.8 KB 9
จภ.9 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หัวหน้าระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 203.82 KB 10
จภ.8 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 203.91 KB 22
จภ.8 สรุปผลการประเมินความฉลามทางอารมณ์ (EQ) กลุ่มปกติ,กลุ่มไม่ปกติ Word Document ขนาดไฟล์ 20.6 KB 29
จภ.7/1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 23.76 KB 10
จภ.7 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 199.68 KB 16
จภ.6 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน(หัวหน้าระดับ) Word Document ขนาดไฟล์ 199.75 KB 7
จภ.5 ผลการคัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ(ทุกด้าน) Word Document ขนาดไฟล์ 27.2 KB 20
จภ.5 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 203.25 KB 20
จภ.4/1 แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 15
จภ.4 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 206.06 KB 26
จภ.3/1 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 21.64 KB 25
จภ.3 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 199.75 KB 35
จภ.2 (2/1)แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 203.75 KB 31
จภ.1 ทะเบียนที่อยู่นักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 25