ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
ข้อบ่งชี้การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.63 KB 56
เอกสาร ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 335
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 827
คู่มือนักเรียน 427
เอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 589
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์และตัวอย่าง 218
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 362
รายงานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 255
เอกสารงานบุคคลสำหรับนักเรียน
แบบฟอร์มรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 131
ใบมอบฉันทะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174 KB 86
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.86 KB 91
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.76 KB 86
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 227
ข้อปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย-ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.71 KB 309
บันทึกขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.16 KB 229
บันทึกข้อความขออนุญาตใว้ผมยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.32 KB 553
บันทึกการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 146
ขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 144
ใบมอบฉันทะ การรับ-ส่งนักเรียนออกเข้าหอพักโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.27 KB 277
เอกสารงานงบประมาณ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.12 KB 12
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.23 KB 14
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 11
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 9
แบบติดใบเสร็จ_แบบติดกากตั๋ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.44 KB 13
สัญญาการยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.54 KB 17
แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 15
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 98
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 119
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 706 KB 228
เอกสารงานบริหารทั่วไป
ฟอนต์เอกสารราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 174
เอกสารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร
แบบฟอร์มทะเบียนประวัติบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 225 KB 14
แบบฟอร์มใบลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 11
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.98 KB 11
แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 26.24 KB 10
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัตงานของข้าราชการครู(สายงานการสอน) แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 101
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 20
เอกสารรายงานประชุมผู้ปกครอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 228.11 KB 48
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.72 KB 59
บันทึกข้อความมอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 57
โปรแกรม LTeacher 118
ขอชี้แจงการลืมสแกนมา กลับ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 128
รายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 173
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 107
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 111
แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 14.02 KB 125