ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบบันทึกกรอบการสอนการวัดและประเมินผลและงานที่มอบหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 13.27 KB 132938
แบบฟอร์มให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.51 KB 132854
ข้อบ่งชี้การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.63 KB 132662
>รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 132979
>คู่มือนักเรียน 133332
>เอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 133260
>แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์และตัวอย่าง 132864
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 138617
รายงานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 132848
เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก
ใบมอบฉันทะ การรับ-ส่งนักเรียนออก-เข้าหอพักโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.13 KB 132859
แบบฟอร์มรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 132856
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.86 KB 132835
บันทึกข้อความขอลาหอพัก (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.76 KB 133102
>งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 132952
ข้อปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย-ตรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.71 KB 134222
บันทึกขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.97 KB 132729
บันทึกข้อความขออนุญาตใว้ผมยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.32 KB 133474
บันทึกการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.85 KB 132747
ขอใบรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.88 KB 132780
เอกสารงานงบประมาณ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.12 KB 132770
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.23 KB 132802
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 133068
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 132734
แบบติดใบเสร็จ_แบบติดกากตั๋ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.44 KB 132697
สัญญาการยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.54 KB 133100
แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 132931
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 132671
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.64 KB 132967
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 706 KB 133000
เอกสารงานบริหารทั่วไป
ฟอนต์เอกสารราชการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 132971
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบติดตามรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA Word Document ขนาดไฟล์ 114.91 KB 45005
แบบสรุปการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครั้งที่ 2 - 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) Word Document ขนาดไฟล์ 202.5 KB 45007
แบบรายงานการปฏิบัติงาน Work From Home Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 113854
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.05 KB 132890
ใบลากรณีไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 132968
บัญชีสรุปรายละเอียดตัวชี้วัด การขอย้าย 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 57.48 KB 132935
แบบฟอร์มรายงานปฏิบัติงานตามคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 132835
แบบฟอร์มบันทึกขอไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.38 KB 132858
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายบุคคล (สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่ง) Word Document ขนาดไฟล์ 17.18 KB 132996
แบบพัฒนาตนเอง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 133059
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัตงานของข้าราชการครู(สายงานการสอน) แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 133928
ใบเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 14.56 KB 132967
แบบฟอร์มขออนุญาตมาสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.33 KB 133664
แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 26.98 KB 132788
แบบฟอร์มทะเบียนประวัติบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 225 KB 132878
แบบฟอร์มใบลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 133341
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 133261
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.72 KB 132766
บันทึกข้อความมอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 132757
ขอชี้แจงการลืมสแกนมา กลับ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 132751
รายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 133017
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 243.5 KB 132780
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 133074
แบบบันทึกขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 14.02 KB 133162
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สรุปผลการเยี่ยมหอพัก Word Document ขนาดไฟล์ 22.02 KB 133103
จภ.17 แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 21.44 KB 133114
จภ.17 สรุปผลการสำรวจทักษาการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 17.88 KB 132950
จภ.16/1 สรุปผลการประเมินพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 16.53 KB 132927
จภ.16 แบบประเมินพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 24.37 KB 132700
จภ.15/1 สรุปผลวัดโรงซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 132795
จภ.15 แบบวัดโรคซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 133045
จภ.14/3 รายงานนักเรียนจากการประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 132820
จภ.14/2 สรุปผลการประเมินความเครียด ระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 17.44 KB 132656
จภ.14/1 สรุปผลการประเมินความเครียด ระดับห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.74 KB 132847
จภ.14 แบบประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 16.82 KB 132936
จภ.13 การช่วยเหลือ / ส่งต่อ (มีปัญหา) Word Document ขนาดไฟล์ 35.88 KB 132714
จภ.12 การป้องกันและการช่วยเหลือ (เสี่ยง) Word Document ขนาดไฟล์ 35.19 KB 132959
จภ.11 การส่งเสริมและพัฒนา(ปกติ) Word Document ขนาดไฟล์ 35.01 KB 132971
จภ.10 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หัวหน้าระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 44.09 KB 132767
จภ.9 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หัวหน้าระดับ Word Document ขนาดไฟล์ 43.87 KB 132970
จภ.8 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 132990
จภ.8 สรุปผลการประเมินความฉลามทางอารมณ์ (EQ) กลุ่มปกติ,กลุ่มไม่ปกติ Word Document ขนาดไฟล์ 20.6 KB 132957
จภ.7/1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 23.76 KB 133102
จภ.7 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Word Document ขนาดไฟล์ 36.14 KB 132792
จภ.6 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน(หัวหน้าระดับ) Word Document ขนาดไฟล์ 32.15 KB 132999
จภ.5 ผลการคัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ(ทุกด้าน) Word Document ขนาดไฟล์ 27.2 KB 133088
จภ.5 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.71 KB 133104
จภ.4/1 แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 133075
จภ.4 สรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 133078
จภ.3/1 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 21.64 KB 132775
จภ.3 สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 34.89 KB 132966
จภ.2 (2/1)แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.47 KB 132977
จภ.1 ทะเบียนที่อยู่นักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.76 KB 133032