ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่านิยมองค์กร/ภารกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ค่านิยมองค์กร
P   Professionality มืออาชีพ
C   Collaboration   ประสานความร่วมมือ
S   Smart   ความสง่างาม   ทันสมัย       บูรณาการสติปัญญา
H   Head Hand Health Heart  นําพาปฏิบัติ   สมรรถนะแข็งแรงมีแรงบันดาลใจ
S   Sharing   เอื้ออาทรแบ่งปัน


ภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
1.เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะสำหรับ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ
2.เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในพื้นที่บริการ โดยเน้นการให้โอกาส นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ
3.เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ
4.เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค
5.เป็นโรงเรียนที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนํา ของนานาชาติ
6.เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค (Regional Science Education Hub) เพื่อให้บริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่บริการ
 
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นํา
2. เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ และบูรณาการความรู้ได้
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจ ในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก และธรรมชาติ
5. เพื่อให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็ง ทั้งกายและใจ
7. เพื่อให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ
8. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ
9. เพื่อให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนํา ของนานาชาติ
10. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
11. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
1)เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
2)พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมและมีความ     เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
3)พัฒนาครูให้มีศักยภาพระดับสูงในการจัดการเรียนการสอน
4)พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพระดับสูง
5)พัฒนาหลักสูตร สื่อ การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
6)สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7)สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
8)สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
9)พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริหารวิชาการ  บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป บริหารงบประมาณ และบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพักให้มีประสิทธิภาพ
10)พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง