ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียนและบุคลากร
จำนวนบุคลากรและนักเรียน
ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 3 5
ข้าราชการครู 22 38 60
พนักงานราชการ 2 6 8
อาจารย์ต่างชาติ 3 0 3
ครูอัตราจ้าง 10 11 21
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 14 12 26
วิทยากรท้องถิ่น 0 0 0
นักศักษาฝึกงาน 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0
รวมทั้งหมด 56 69 125

จำนวนชั้นที่เปิดและจำนวนนักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3) 122 166 288
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6) 201 225 426
รวมทั้งหมด 323 391 714