ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู บุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพ

ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งองค์กร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายพิเศษจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือมีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

 
2. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้นและนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีความรอบรู้ รู้รอบและสามารถบูรณาการความรู้ได้ 
 
3. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในระดับเดียวกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

4. มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

6. มีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง

7. มีวิถีชีวิตโดยยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระราชดำริ

8. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ


____________________________________________________________________