ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อุดมการณ์และเป้าหมาย
อุดมการณ์และเป้าหมาย
อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬานารณราชวิทยาลัย จะใช้อุดมการณ์และเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนี้
มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
๑.เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยในตนเองปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความเป็นผู้นำ

๒.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน

๓.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักพัฒนา ร้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทียบเคียงมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน

๔.รักการเรียนรู้รักการอ่านรักการเขียนรักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีความรอบรู้ วอน และสามารถบูรณการความรู้ได้

๕.มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน

๖.มีจิตสำนักในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรัก
และความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาชิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๗.มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

๘.มีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถตนเองอย่างต่อเนื่อง

๙.มีสุขภาพอนามัยที่ดีรักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

ทั้งนี้ เพี่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถ ระดับสูงเยี่ยมในระดับเดียวกันกับนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติและมีจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติ ที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและ สังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก ให้เป็นสังคมผู้ผลิต ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เป็นอาทรต่อกัน