นิยาม/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นิยาม


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในที่นี้หมายถึง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานโครงการ พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่งให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีภารกิจในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในลักษณะโรงเรียนประจำ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่งประกอบด้วย
๑.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๒.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
๓.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
๔.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
๕.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
๖.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
๗.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
๘.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
๙.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
๑๐.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
๑๑.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
๑๒.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ
 
ด้านจิตใจ และบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์
1. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของ พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นํา
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ และบูรณาการความรู้ได้
3. สร้างจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ ชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความ รับผิดชอบต่อสังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกําลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้ง กายและใจ

ด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ
7. จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ
8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ
9. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติ
10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
11. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย

พันธกิจ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการบริหาร และจัดการศึกษาโนระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจำ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีการกระจาย อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มต้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับ สูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ (World Class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติ ที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กัน ประเทศและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคม ผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคม ที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน