ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนสัญลักษณ์ของโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน
 


น้ำเงิน           เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์
 
สีแสด             เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี
 
วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
 
คำขวัญโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
ปรัชญาประจำโรงเรียน “ปญญายตฺถํวิปสฺสติ”
 
“คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา”
 
อัตลักษณ์ นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์
 
เอกลักษณ์ โรงเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์