ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริม คุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล โดยเปิดโอกาสให้ แก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนความรู้ ความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย ดังนั้น กรมสามัญศึกษาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้ประกาศ จัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน ๑๒ โรงเรียน ในทุกเขตการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๖
 
ประกาศจัดตั้ง ๔ โรงเรียน คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง เชียงราย และจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๓๓/
 
ประกาศจัดตั้ง ๔ โรงเรียน คือ จังหวัดมุกดาหาร เพชรบุรี สตูล และจังหวัดเลย ปีการศึกษา ๒๕๓๔ ประกาศ จัดตั้ง ๓ โรงเรียน คือจังหวัดลพบุรี พิษณุโลก และจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา ๒๕๓๙ประกาศจัดตั้งอีก ๑ โรงเรียน คือ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็น สถานที่ตั้งของโรงเรียนและใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn's College” พร้อมทั้งพระราชทาน แผ่นศิลาฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตำเนินพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๔ ตามนัยของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ตำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้าและตำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจำ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการ เพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มต้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ (World Class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ มีเจตคดีที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้าง องค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนา ประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคม แห่งภูมิปัญญา และการเรียน สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน
 
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชมมายุครบ ๓ รอบ
๒. เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ ความสามารถของนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาส เพิ่มมากขึ้นในการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นนำไปสู่การแก้ปัญหา และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
๔. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมที่เป็นตัวอย่างในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรกุลธิดา
ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม