ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู บุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพ
 3. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งองค์กร

  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายพิเศษจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายอุดมการณ์     ในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
  1.    เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ   มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
  2.    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
  3.    มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้นและนักพัฒนา       ที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ    ของนานาชาติ
  4.    รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีความรอบรู้ รู้รอบและสามารถบูรณาการความรู้ได้   
  5.    มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในระดับเดียวกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
  6.    มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  7.    มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
  8.    มีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
  9.      มีวิถีชีวิตโดยยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระราชดำริ
  10.  มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ