ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภายในปี 2562 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ เป็นองค์กรแห่งอัจฉริยะ สร้างคุณภาพนักเรียนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย