ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียนสีประจำโรงเรียนน้ำเงิน           เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์

สีแสด             เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี

วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

คำขวัญโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาประจำโรงเรียน “ปญญายตฺถํวิปสฺสติ”

“คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา”

อัตลักษณ์ นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์

 

เอกลักษณ์ โรงเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์