ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 พ.ย. 60 ถึง 26 พ.ย. 60 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (กลุ่มภาคใต้)
29 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยตรัง เป็นสนามแข่งลีลาศ ศรีตรังเกมส์